BELEIDSPLAN

Organisatie, werkwijze en beleid

Missie, visie en strategie

Veel mensen hebben last van allerlei maatregelen in het kader van de bezuinigingen. Het woord ‘participatiesamenleving’ is bedacht. De betekenis is duidelijk: we zullen toe moeten naar een samenleving, waar we meer naar elkaar omkijken en méér dan voorheen bereid zijn iets voor anderen te doen. De enige beloning, waar het om gaat, is de dank van degene, die wordt geholpen en de voldoening die het geeft iets voor een ander te kunnen doen.
Mensen, die belangeloos iets voor iemand willen betekenen zijn broodnodig. Ook jongeren!

Bestaande organisaties dienen verantwoordelijk te blijven voor mensen, die structureel hulp nodig hebben. Het zijn vooral zij, die incidenteel om hulp verlegen zitten, die dreigen buiten de boot te vallen. Vaak gaat het om kwetsbare mensen, die zich gewoonlijk zelf kunnen redden, maar ineens een probleem hebben. Het gaat vooral om ouderen, gehandicapte mensen en alleenstaanden met een kleine portemonnee, die bij een probleem niet vanzelfsprekend kunnen terugvallen op iemand uit een eigen netwerk, als ze dat al hebben.
Het is niet moeilijk honderd en één voorbeelden te bedenken van situaties, waarvoor iemand even hulp nodig heeft.
Seun & Steun is een burgerinitiatief, bedoeld om contact te leggen tussen hulpvragers en helpers .Bij het woord “Steun” moet zowel aan steun vragen als aan steun geven worden gedacht.
Seun & Steun heeft kantoorruimte in “Nieuw Zuid” waar 3x per week iemand aanwezig is voor hulpvragers en helpers. Ook kan telefonisch en per e-mail contact worden gezocht.
Via de media, folders, de website en een periodieke nieuwsbrief wordt informatie gegeven en de bevolking opgeroepen ‘mee te doen’ door ons praktisch en zo mogelijk financieel te steunen.
Het project kan alleen slagen als zich voldoende helpers blijven melden. Die zijn er nooit teveel.
Inmiddels is een goed lopend systeem van bemiddeling ontstaan.

Doel, zoals is vastgelegd in de statuten.

De Stichting heeft als doel het door vrijwilligers doen verrichten van kleine werkzaamheden ten behoeve van inwoners van de gemeente Harlingen, die praktische hulp of ondersteuning nodig hebben, daartoe zelf lichamelijk of geestelijk niet in staat zijn en financieel niet draagkrachtig genoeg zijn om daarvoor een beroep te doen op het bedrijfsleven.
Seun en Steun beschikt hiertoe over een meldpunt, waar opgeleide vrijwilligers hulpvragen in ontvangst nemen en een bij de stichting aangemelde helper zoeken, die de gevraagde hulp wil en kan verlenen.
Verder wil de stichting al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk is verrichten.
Tot het doel behoort niet het doen van uitkeringen aan personen, die bij het werk van de Stichting zijn betrokken.
De Stichting beoogt het algemene nut.
De Stichting heeft geen winstoogmerk.

De gegevens over het beleid gelden voor onbepaalde tijd. Zij zullen worden aangepast zo vaak daartoe aanleiding is. De stichting wil het huidige bestand van helpers uitbreiden. De stichting wil haar naamsbekendheid verder vergroten. Zij wil worden gevonden door inwoners van Harlingen, die hulp vragen. Zij wil vooral ook bevorderen dat mensen die incidenteel hulp willen bieden zich aanmelden bij Seun en Steun.
Seun & Steun wil onafhankelijk blijven en beoogt met giften de kosten van haar activiteiten, voornamelijk die voor computer en telefoon bijeen te brengen.
Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft haar aandacht.

Organisatie

De gegevens hierover zijn te vinden op de website bij het kopie OVER ONS.
Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. De
Het voltallige bestuur vergadert regelmatig. Er is een duidelijke verdeling van taken.
Een bestuurslid kan niet afzonderlijk beschikken over het vermogen van de Stichting.
Niemand ontvangt een vergoeding voor verrichte werkzaamheden.
Naast dit bestuur heeft het meldpunt plm. 12 vaste kantoorvrijwilligers. Deze worden aangestuurd door het bestuur. Zij dragen zorg voor het beantwoorden van de hulpvragen en het zoeken naar een bijpassende en beschikbare helper om aan de hulpvraag te voldoen.
De helpers zijn ingeschreven in verschillende clusters. Zo kent de organisatie de volgende clusters; huishoudelijk, dieren, sociaal contact, tuinieren, timmerwerk,, elektra, fitterswerk, ICT, boekhouden, administratief, oppassen, boodschappen, vervoer, koken.

Financiën

De gegevens hierover staan vermeld in de jaarverslagen, die op de website zijn geplaatst. Jaarlijks wordt de financiële administratie gecontroleerd door wisselende bestuursleden.